Общи Условия

Като дарители ще можете сами да определяте начините и размера на Вашата финансова подкрепа. Предоставям няколко начина, които ще са максимално удобни за всички възрастови групи, техните компютърни умения и техническа грамотност:

1) През основната формата за дарение;
*Тя ще е най-удобна за хората, които имат PayPal акаунт. Предполагам, че на много хора няма да им се занимава да си правят акаунти, а и регистрацията е на английски и това допълнително би затруднило голяма част от потенциалните дарители

2) Пак по електронен път, но без регистрации, а директно с карта от един оранжев бутон, на който пише Donate;
*Не е сложно за който знае как да борави. Попълват се данните от дебитната карта и съответно посочване на сумата, която искате да дарите. Предоставям и IBAN (номер на сметка), по която по всевъзможни начини може да се преведе.
3) Ако тези форми все пак Ви се струват далечни, чужди и сложни, на всеки желаещ предоставям име и адрес, където ще можете да направите същото упражнение като горните, но по удобен за Вас начин – в касите на Easy Pay (Изи пей), поща, Еконт и други.
*Паричните преводи в касите са еквиваленти на пощенските записи. Всеки служител на каса би следвало да е информиран и добре запознат за да Ви обслужи. 

4) Или лично когато се видим

Ако изпитвате някакви затруднения, пишете в контактната форма или се свържете лично с мен по имейл, facebook, чрез човек или на телефон 0887460738 – Пламен Иванчев

Обърнете внимание по-долу и на Общите условия: 

*Общи Условия за дарители:

Приемането на всякакви вноски, подаръци или безвъзмездни средства е по преценка на “За Карайсен”. “За Карайсен” няма да приеме никакъв подарък, освен ако не може да бъде използван или изразходван последователно с целта и мисията на “За Карайсен”.
Не може да бъде приет нито един неотменим дар, независимо дали е окончателен или с доход от живота, ако при всяка разумна обстановка подаръкът би застрашил финансовата сигурност на донора.
“За Карайсен” ще се въздържа от предоставянето на съвети за данъка или друго третиране на подаръци и ще насърчи донорите да потърсят насоки от своите професионални съветници, за да им помогнат в процеса на даряването си.
“За Карайсен” ще приеме дарения в брой. По желание на “За Карайсен” ще се приемат подаръци от услуги в натура.
“За Карайсен” ще зачита намерението на донора по отношение на подаръци за ограничени цели и тези, свързани с желанието да остане анонимен. По отношение на анонимните подаръци “За Карайсен” ще ограничи информацията за донора само до онези служители, които трябва да знаят.
“За Карайсен” няма да компенсира, независимо дали чрез комисиони, такси за намиране или чрез други средства, всяка трета страна за насочване на дар или дарител на “За Карайсен”

Acceptance of any contribution, gift or grant is at the discretion of the “За Карайсен”. The “За Карайсен” will not accept any gift unless it can be used or expended consistently with the purpose and mission of the “За Карайсен”.
No irrevocable gift, whether outright or life-income in character, will be accepted if under any reasonable set of circumstances the gift would jeopardize the donor’s financial security.
The “За Карайсен” will refrain from providing advice about the tax or other treatment of gifts and will encourage donors to seek guidance from their own professional advisers to assist them in the process of making their donation.
The “За Карайсен” will accept donations of cash. Gifts of in-kind services will be accepted at the discretion of the “За Карайсен”.
The “За Карайсен” will respect the intent of the donor relating to gifts for restricted purposes and those relating to the desire to remain anonymous. With respect to anonymous gifts, the “За Карайсен” will restrict information about the donor to only those staff members with a need to know.
The “За Карайсен” will not compensate, whether through commissions, finders’ fees, or other means, any third party for directing a gift or a donor to the “За Карайсен”

Ако вече сте наясно с Общите условия и формата на подкрепа, можете да видите Идеите в полза на с. Караисен или да присъпите направо към Даряване/Donation !