Дейност на “За Карайсен”

  “За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към жителите на с. Караисен и милеещите за него от всички точки на света и ще се стреми да създаде мрежа от хора и контакти, с цел подпомагане на социалния, културния и спортния живот в селото. “За Карайсен” ще се опита да бъде активна, с евентуалния ресурс който изгради, в създаване на условия за спорт, развлечения и туризъм, в организиране на мероприятия в сферите на образованието, културата и спорта, в популяризиране на името, местните услуги и бизнес. “За Карайсен” ще търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания. Ще се направи опит да се съхрани или разнообрази настоящия облик на селото, като се предостави реална възможност на напусналите Караисен и България да помагат от разстояние и да намират повече хубави поводи да се връщат. Организацията няма да е обвързана с документация и да вменява задължения, т.е. достъпът за всички желаещи и потенциални участници ще бъде максимално улеснен.
*Името на формированието умишлено е изписано с “й”, както са свикнали и го помнят жителите от десетилетия – КараЙсен. Изписването с буква “и” на и без това неизвестния произход на името, е промяна в последните години, която често обърква правилното му произношение.

Подкрепата за целите на организацията най-общо се изразява в:
• физическа (доброволен труд);
• интелектуален (административна и организационна дейност) труд;
• материална и финансова помощ.

“За Карайсен” е идея на Пламен Иванчев, която разработва от 2017 г. и обединяваща по-малки идеи в една голяма, някои от които вече успешно реализирани.

Ако се нуждаете от повече информация, вижте Подробна информация