Замисъл и Дейност

“За Карайсен” е неформална доброволна организация, която е ориентирана към милеещите хора за с. Караисен от всички точки на света. Основната цел на доброволното формирование е да се разнообразява социалния, културния и спортния живот в селото, като се организират различни инициативи и мероприятия. Това включва културни, спортни и образователни събития, както и популяризиране на селото, с цел развиване на туризъм. Ще се полагат усилия поне да се съхрани настоящия облик и да се предоставят реални възможности на жителите и на напусналите Караисен и България да участват и помагат под една или друга форма. “За Карайсен” ще търси и по-широка обществена подкрепа за осъществяване на идеи и начинания. “За Карайсен” ще се стреми да е активно и по актуални проблеми на местна почва, които са в интерес на селото, а представители на местен бизнес и услуги на територията на селото, ще имат възможност да се саморекламират в сайта.

*Причината  формированието да се изписва с “й” е продължителният период на официално изписване по този начин, както всъщност го помнят повечето жители и свързани с Караисен.

“За Карайсен” е идея от 2017 г., която обединява други по-малки, като някои от тях са вече успешно реализирани чрез самостоятелни и колективни действия. Вижте реализираните в Резултати.

Ако се нуждаете от повече информация, вижте Подробна информация