Неуспехи

Набиране на средства от интернет платформи (fundraising platforms) за ремонт на физкултурния салон в “старото” училище. /2018/;

Работна среща между директорката на ОУ “Х. Димитър и Ст. Караджа”, родителите на учениците и директор с дългогодишен стаж и опит в столични училища пред закриване. /2018/;

Безплатни компютърни курсове от преподавател в клон на детската школа “Телерик” от Велико Търново, които да се осъществяват в компютърната зала в училището. /2018/;

Гостуване и провеждане на урок по история по инициативата “Да обиколим българските училища” на сдружение “Българска история”./2018/;

Подновяване и оборудване на помещение и компютри в читалище “Добра Надежда”, дарение от фондация “Възраждане на българските села”, където да се провеждат интерактивни обучения и игри в “мрежа”. /2018/;

Наемане и частично ремонтиране на читалищния киносалон /2019/;

Кандидатстване чрез кметството на с. Караисен по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. и във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, свързан с евентуалното развитие на туристическа пътека в Караисен /2019-2020/;

Въпреки това се намериха поддръжници и организации, които вече подкрепиха и дариха за идеи за с. Караисен!

Вижте ги в Дарители и Радетели и разберете какво е значението им